Knapt noe annet yrke har så mange (falske) myter som privatdetektivyrket

I motsetning til alle andre europeiske land er det praktisk talt ingen opptakskrav for å utøve detektivyrket i Tyskland. De eneste kravene for å kunne jobbe som detektiv kommersielt, det vil si selvstendig næringsdrivende, eller som arbeidstaker, er myndighetsalder, politiattest uten innreise og fast bosted.

Ting ser annerledes ut i Østerrike eller Spania, for eksempel. I Østerrike er detektivvirksomheten en lisensiert virksomhet der opplæring til å bli profesjonell detektivassistent er obligatorisk for ansatte detektiver og profesjonell detektivlisens er obligatorisk for selvstendige detektiver eller administrerende direktører for et detektivbyrå.

I Spania er godkjenning som privatdetektiv til og med knyttet til vellykkede universitetsstudier, en offisiell sjekk og en tilbakekallelig tillatelse fra Policia Local.

Detektiver i disse landene har generelt betydelig flere rettigheter enn i Tyskland; men også betydelig flere forpliktelser.

Men tilbake til Tyskland:

Først av alt, hvordan blir du til og med detektiv?

I Tyskland er stillingstittelen «privatdetektiv» ikke beskyttet. Det er imidlertid mulig å gjennomføre spesialistbeviskurs for privatdetektiver ved Central Office for Training in the Detective Industry (ZAD) i samarbeid med IHK Kassel-Marburg. BuDEG – selv en aksjonær i ZAD – anbefaler disse kursene, som kan gjennomføres på 10 måneder eller 22 måneder.

Riksadvokaten med nye regler for avhør og forsvareroppnevning for barn

Tirsdag sendte Riksadvokatembetet ut helt nye retningslinjer for hvordan avhør av mindreårige mistenkte skal gjennomføres.

– Norsk politi har avhørt barn som om de var voksne, og manipulert frem falske tilståelser, sa forsker ved Politihøgskolen Asbjørn Rachlew til nettstedet forskning.no i 2022. Han begynte å se nærmere på problemstillingen i kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar om den snart 30 år gamle Silje-saken i Trondheim. Dette var en sak der en liten jente var funnet død i en akebakke. Politiet konstaterte at tre gutter i alderen fire til seks hadde forårsaket dødsfallet. Først i februar i år ble de renvasket.

Forsvareroppnevning

Tirsdag sendte Riksadvokatembetet ut helt nye retningslinjer for hvordan avhør av mindreårige mistenke skal gjennomføres. Der legges det blant annet til grunn at terskelen for å oppnevne forsvarer skal ligge lavere for barn enn for voksne.

Gjenopptakelseskommisjonen granskes 

I en sak av en så omfattende karakter som denne, så kan det ha skjedd en glipp hos mange aktører.
Gjenopptakelseskommisjonen er for eksempel avhengig av den informasjonen den får fra andre. Derfor må alt gjennomgås og ses i sammenheng, sier Mehl til Advokatbladet.
hvilke opplysninger Gjenopptakelseskommisjonen baserte sine avgjørelser på og om det var mer kommisjonen kunne og burde ha gjort for å belyse saken
kvaliteten i Gjenopptakelseskommisjonens utredning, herunder ressurser, kompetanse og verktøy for gjennomgang av stor sak innenfor adekvat saksbehandlingstid, samt kommisjonens samarbeid med partene og innhenting av informasjon fra dem

Utvalget skal vurdere Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet i tråd med representantforslag 30 S (2022–2023) der det foreslås at regjeringen setter ned et utvalg som skal gjennomgå Gjenopptakelseskommisjonens oppbygging og struktur, samt komme med forslag til hvordan kommisjonen kan oppfylle forutsetningene om å skape tillit til behandlingen av gjenåpningsbegjæringer og fatte innholdsmessig gode avgjørelser av gjenåpningsspørsmålet.

Utvalget skal i denne forbindelse også vurdere om regelverk og praksis knyttet til påtalemyndighetens behandling av begjæringer om gjenåpning er tilfredsstillende. Herunder skal utvalget vurdere om påtalemyndigheten har eller bør ha en selvstendig rett, og eventuelt plikt, til å iverksette etterforskning når det foreligger begjæring om gjenåpning. I den forbindelse skal det også vurderes hva som i så fall bør være forholdet til Gjenopptakelseskommisjonens undersøkelser etter strpl. § 398 flg. Utvalget skal videre utrede om, og eventuelt i hvilke tilfeller og på hvilket stadium, gjenåpningssaken bør overføres til et annet politidistrikt og statsadvokatembete enn det som behandlet den opprinnelige straffesaken.

Autorisasjon for privatetterforskere i UK

Dear IKD Members,

The UK government has today published the response to the Daniel Morgan
Independent Panel Report (here [2]).

The UK government refers to the ABI proposed UK GDPR Code of Conduct,
which will be of interest to IKD member organisations.

The report recommendation relating to private investigators and the UK
government response is copied here:

Recommendation 9: The Government should act on its stated intention in 2013 to require licensing measures, introduce legislation to ensure the creation and use of standards, and implement the recommendation in the 2016 review concerning the regulation of private investigators.

The Government notes the positive steps the private investigator industry is taking towards raising standards through the progress of the Association of British Investigators’ draft Code of Conduct. In light of this progress we will keep under review the need to extend regulation to introduce a new regime

The above speaks for itself but does highlight the important work being
undertaken by the ABI in its development with the ICO of the proposed
Code of Conduct.

The code is still under review and the ABI has raised two key issues
that require an internal ICO policy decision. However, we remain
quietly confident this project will come to fruition this year.

Regards,

Tony Imossi

Bedrageri – et samfunnsproblem

Økokrim offentliggjør rapporten «Bedrageri – et samfunnsproblem». Rapporten retter seg mot ulike målgrupper, herunder ledere i offentlig og privat virksomhet, myndigheter og befolkningen for øvrig. Både Politiet og bankene har registrert en voldsom økning i antall bedrageri. Omfanget er nå så stort at det har blitt et samfunnsproblem. Bedrageri fører til betydelige økonomiske tap. Kriminelle nettverk lurer til seg store summer, og den teknologiske utviklingen gjør at de kriminelle får stadig flere virkemidler. Pengene de tjener på denne virksomheten finansierer ny kriminalitet, sier Odin Johannessen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd.