Espen Lee jobber som privatetterforsker

Espen Lee (67) er kjent som tidligere pengeinnkrever og leiesoldat. I dag jobber han som privatetterforsker sammen med Andy Larsgård. De to har også gjort mediefigurer av seg, og forteller om sakene sine i podkasten Avhørt, samt er aktuelle med ny tv-serie.

Baneheia-saken og Gjenopptakelseskommisjonen

Den årvåkne leser vil ganske sikkert stritte imot og sette inn fornektelsens sperrebukk.
«Han ble da bare vitterlig feilaktig dømt en gang», hører jeg mange tenke.
Ja, det er riktig. Like fullt ble han rammet av justismord nummer to da sikkerhetsnettet i 2010 revnet og ingen fanget opp at bevisene som dømte ham, da allerede hadde smuldret bort og mer eller mindre forsvunnet. Det var i 2010 at Gjenopptakelseskommisjonen skulle ha tatt på seg bindet foran øynene og gjort som Fru Justitia – og forløst Viggo Kristiansen fra sine livsvarige forvaringslenker. At en fyr, som er dømt uten tilstrekkelige bevis, ikke skal få en ny sjanse når bevisene for det motsatte ligger på bordet, kan ikke kalles annet enn et justismord.
Kanskje var det siste justismordet, som Gjenopptakelseskommisjonen begikk, enda verre enn det som skjedde da domstolene hoppet bukk over tvilen og valgte at rettferdighetens vekt skulle vippe til feil side. Gjenopptakelseskommisjonens justismord skjedde ikke på grunn av manglende eller svake bevis. Kommisjonen ville rett og slett ikke vurdere de nye bevisene. De fortsatte å holde fast på at domstolene allerede hadde vurdert bevisene – også de nye bevisene som utelukket eller svekket de opprinnelige bevisene
Etter å ha blitt dømt i to rettsinstanser og tilbrakt nesten ti år bak murene, skulle 31 år gamle Viggo Kristiansen allerede i 2010 fått sin sak gjenopptatt av Gjenopptakelseskommisjonen – det statlige organet som siden 2004 har fungert som Norges rettssikkerhetsventil. I hvert fall på papiret.
I 2021 fastslo Gjenopptakelseskommisjonen, med nytt mannskap i rollene, at det allerede i 2010 lå nye bevis på bordet. Det var med andre ord en unnlatelsessynd at kommisjonen glatt stengte døren og erklærte at ikke var fremkommet noe som svekket Jan Helge Andersens forklaringer. Sannheten var at kommisjonen ikke forsto at de sto overfor nye beviser. Feiltolkningen førte til at Viggo Kristiansen satt ytterligere elleve år i fengsel før han slapp ut. Baneheiasaken var ikke hvilken som helst sak. Ugjerningene som Viggo Kristiansen ble dømt for var så grusomme at både politi- og pressefolk fikk psykologhjelp for å bearbeide inntrykkene.
Det ekle oppfølgingsspørsmålet er likevel; var det kanskje slik at kommisjonen ikke ville forstå? Måtte det være nødvendig med ytterligere elleve års bearbeidelser til før de høyt skolerte kommisjonsmedlemmene så lyset? Elleve år med nye begjæringer og nymotens ting som blogg, sosiale medier, podcast, TV-dokumentar samt en bok? Fellesnevneren var at de alle inneholdt det meste eller deler av opplysningene og bevisene som Gjenopptakelseskommisjonen anno 2010 mente var «intet nytt». Kanskje kommisjonen ble lurt av sin egen magefølelse?

Hvor ofte tar dommere feil?

«Det er et viktig og ubestridelig utgangspunkt at selv Høyesterett tar feil. Dommere kan overse noe, eller kan rett og slett misforstå noe».

Jan Fougner
Partner i Wiersholm og professor II ved Handelshøyskolen BI

  1. juli 2022 kl. 13:45

Samfunnets tillit til norske domstoler og dens dommere er med rette meget høy. Dommerne er uavhengige og faglige dyktige. Kremen av norske jurister sitter i landets øverste domstol og viser vei. Høyesterett ser det som en viktig oppgave ikke bare å avklare hva som er rett, men også å sørge for rettsenhet. De underordnede domstolene retter seg etter Høyesteretts avgjørelser slik at den enkelte dommers spillerom er begrenset i større grad enn det lovtekstens iboende uklarhet kan tyde på.

Denne velbegrunnede tilliten til dommerne er grunnen til at kvaliteten på rettsavgjørelser ikke er noe fremtredende tema i offentligheten. Det som diskuteres er kostnadene ved å føre saker for domstolene og det tilhørende temaet, nemlig om saksaviklingen er tilstrekkelig effektiv. Debatten om domstolsstruktur og sammenslåinger av mindre domstoler er et unntak, i det et viktig argument for reformen er at store domstoler vil ha bredere og mer robuste fagmiljøer enn de små. Dette unntaket har likevel ikke ledet til at kvalitet på avgjørelsen er blitt et selvstendig og fremtredende tema i samtalen om domstolene. DN gjorde et forsøk i 2019, men slik jeg husker det var det bare Ruth Anker Høyer og Kim Heger som mente det kunne være et problem at dommere ikke får systematiske tilbakemeldinger på arbeidet sitt. Siden har det vært stille.

Når jeg mener vi burde engasjere oss også for kvaliteten på rettsavgjørelsene, skyldes det at disse ikke bare er varierende gode, men at de fra tid til annen også er gale. Det er et viktig og ubestridelig utgangspunkt at selv Høyesterett tar feil. Dommere kan overse noe, eller kan rett og slett misforstå noe. Dommerne får sakene presentert av andre og avsier dommer og kjennelser under et ikke ubetydelig tidspress. Mitt første møte med Høyesterett skyldes at ankeutvalget hadde brukt reglene om rettslig interesse feil. Disse reglene kjenner Høyesterett inn og ut, men likevel ble det feil. Fevang og Larsens innlegg i Rett24 om avskjedigelse av en lege er kanskje et annet eksempel på at Høyesterett tar feil av regler. NAV-skandalen er selvfølgelig det viktige eksempelet på at Høyesterett forstod reglene feil. Konsekvensen av den feilen var enorm for de som uten grunn havnet i fengsel.

Hvor ofte norske dommere tar feil er det imidlertid ingen som vet. Om problemet er stort eller lite er det altså ikke mulig å si noe sikkert om. Domstolsadministrasjonen ser det ikke som sin oppgave, og så vidt jeg vet er det ingen som forsker på det heller.

Nobelprisvinner Kahneman og professorene Sibony og Sunstein fra hhv HEC Paris og Harvard, gjengir i boken «Noise – a flaw in human judgment», forskning som indikerer at dommere tar feil langt oftere enn vi vil like å tro. Feilene skyldes ikke ond vilje eller dumskap, men en rekke forhold og omstendigheter hos dommeren som forfatterne betegner som «støy».

Boken bør leses av alle norske dommere, advokater og alle andre som er opptatt av domstolene og disses arbeid. Den er tankevekkende, og en viktig påminnelse om at dommere ikke er ufeilbarlige, men mennesker som også kan ta feil. Boken bør derfor gi støtet til norsk forskning om kvalitet og feil

Politiet skal være politisk nøytrale

«Det har blitt uttalt fra flere hold at politiet skal være politisk nøytrale. Kan POD si noe om hva dere tenker om dette?»

Spørsmålet er stilt til Politidirektoratet (POD) av Rolleforståelsesutvalget som gransker politiets forhold til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Granskingen ble satt i gang etter flere mediesaker i fjor sommer, om påstått rolleblanding mellom politietaten og den private interesseorganisasjonen.

NNPF har i en årrekke markert seg i den offentlige debatten som motstander av en mer liberal ruspolitikk.

Nå forsøker Rolleforståelsesutvalget å komme til bunns i hvilken innflytelse foreningen har hatt i politietaten, og om politiloven og etiske retningslinjer er fulgt i samarbeidet med NNPF.

(Visjo)nærpoliti

Politidirektoratet har satt ned en arbeidsgruppe som skal forme en ny visjon for politiet, etter bestilling fra politidirektør Benedicte Bjørnland. Bakgrunnen for visjonen blir beskrevet slik av seksjonsleder Jørn Presterudstuen til Politiforum: «Visjonen skal være noe som binder oss sammen, motiverer oss for å løse samfunnsoppdraget og bidrar til følelsen av å være del av noe som er større enn oss selv.» Men hvorfor trenger egentlig politiet en visjon utover å bekjempe kriminalitet? Vi har spurt justispolitikerne på Stortinget om hva de tenker. Initiativet blir avvist som vås fra Høyre, SV, Sp og Frp, mens Venstre og Ap er langt mer positive.