Vedtekter

VEDTEKTER ETTER ÅRSMØTET 2018.
Tid: Vedtatt på årsmøtet 06.03.2018, basert på vedtektene datert 07.03.2017.

§1 Navn.
Foreningens navn er Norsk Forening for Etterforskning og sikkerhet. Dens initialer er NFES.

§2 Formål.
NFES skal være en interesse- og medlemsorganisasjon for personer eller foretak som utfører etterforskning, utredning, rådgivning, sikkerhetstjenester. Det skal arbeides for at NFES sine medlemmer skal være den naturlige samarbeidspartner for næringslivet og samfunnet for øvrig. NFES skal stå for høy troverdighet, skape normer for etikk, faglig nivå og utvikling. NFES skal arbeide for autorisasjon eller annen form for godkjenning av privatetterforskere i Norge. NFES skal ha etiske retningslinjer.

§3 Medlemskap.
A. Medlemskap.
Som medlem av NFES kan opptas personer som leverer noen av de § 2 omhandlede tjenester, kan dokumentere relevant kompetanse, tilfredsstille eventuelle offentlige krav, og være godkjent av styret i NFES.
B. Søknad om medlemskap.
1.Søknad om medlemskap skal være skriftlig.
2.Alle opplysninger krevd i foreningens søknadsskjema må gis.
3. Søker må gi fullmakt til at styret innhenter nødvendig informasjon som vedrører medlemskap.
4.Styret innvilger/godkjenner medlemskap.
5.Avslag på medlemskap behøver ikke begrunnes.
C. Opphør av medlemskap.
1.Utmeldelse av foreningen skal sendes skriftlig til styret.
2.Dersom et medlem overtrer vilkårene under pkt. a eller opptrer illojalt, skal dette behandles av styret og kan ankes inn for første ordinære årsmøte. Styret avgjør om anken har oppsettende virkning.
3.Dersom et medlem overtrer Norsk lov eller etiske retningslinjer fastsatt av foreningen, er dette grunnlag for opphør av medlemskap.
4.Dersom et medlem ikke har orden på sine økonomiske
forhold, kan dette være grunnlag for opphør av medlemskap.
D. Seniormedlem.
Dersom et medlem med minst 5 års aktivt medlemsskap reduserer eller avslutter sin virksomhet grunnet alder eller sykdom, kan han/hun søke endring av status til seniormedlem.
Seniormedlem har ellers de samme rettigheter og plikter i forhold til vedtektene.
Seniormedlem betaler medlemskontingent tilsvarende 20% av den til enhver tid gjeldende ordinære medlemskontingent.
E. Æresmedlem.
Dersom et medlem med minst 10 års aktivt medlemskap reduserer eller avslutter sin virksomhet grunnet alder eller sykdom, kan han/hun av årsmøtet tildeles status som æresmedlem. Æresmedlemmer skal ha utvist spesiell innsats for foreningen. Æresmedlem er fritatt fra medlemskontingent, og har de samme rettigheter og plikter som andre medlemmer i forhold til vedtektene. Forslag på æresmedlem kan fremsettes skriftlig til styret av foreningens medlemmer.

§ 4. Organisasjon.
NFES er en landsdekkende interesse- og medlemsorganisasjon, og kan tilknyttes en hovedorganisasjon. NFES har følgende styrende organer:
A. Årsmøte
B. Styre
C. Valgkomite

§ 5. Årsmøte.
A. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.
B. Årsmøte innkalles av styret med minst 4 ukers skriftlig varsel.
C. Årsberetning og regnskap i revidert stand vedlegges innkallingen.
D. Budsjettforslag vedlegges innkallingen.
E. Hvert medlem har en -1- stemme.
F. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende innen 31. Januar.
G. Forslag fremsatt av styret og innkomne forslag, skal sendes medlemmene sammen med innkallingen.

§ 6. Årsmøtet behandler.
A. Konstituering
B. Valg av møteleder
C. Valg av referent
D. Valg av to protokollunderskrivere
E. Styrets årsberetning
F. Regnskap. Fastsettelse av styrets honorar.
G. Budsjett og kontingent.
H. Innsendte forslag.
I. Valg. Det velges styre, revisor og valgkomite etter bestemmelsene i h.t. §9, §11 og §12. Valgene skal være skriftlig dersom ett av medlemmene krever det.

§7 Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers skriftlig varsel, og kun de saker som er angitt i innkallingen kan behandles. NFES-vedtekter fra mars, 2018.

§8 Stemmegivning og fullmakter.
Hvert medlem har en -1- stemme. Avgjørelser vedrørende saker som nevnt i §6 fattes med alminnelig stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet avgjør formannens dobbeltstemme saken. Ethvert medlem kan ved skriftlig fullmakt avgi stemme for et annet medlem. Ethvert medlem kan med skriftlig fullmakt fra annet medlem avgi stemme for dette medlemmet i bestemt sak.

§ 9 Styret.
Styret består av 5 medlemmer, som velges for to år om gangen som leder, nestleder/sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer. Leder og kasserer velges sammen. Det velges to varamedlemmer for ett år. På styremøtene har varamedlemmene møte- og talerett, men ikke stemmerett med mindre ett av styremedlemmene har forfall. Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er ute. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er tilstede. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder – eller i hans fravær, møtelederdobbeltstemme. Styrets leder innkaller til styremøte på eget initiativ, eller når minst to styremedlemmer forlanger det. Referat fra styremøter skal utføres i egen protokoll som underskrives av de fremmøtte. NFES tegnes av leder, eller den han bemyndiger i styret, pluss et annet styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Forvaltningen av foreningen hører inn under styret. Styret iverksetter vedtak fattet av årsmøtet. For øvrig skal styret utføre de oppgaver det får seg delegert fra årsmøtet, herunder økonomisk handlefrihet begrenset til innestående kassabeholdning, samt forslag på 2 representanter til valgkomiteen. Styret behandler og sender ut forslag til neste års valgkomite, budsjett og kontingent, sammen med innkallingen til årsmøtet, jfr. § 5. Til å arbeide med spesielle saker kan styret oppnevne nødvendige utvalg, herunder vedlikehold av NFES hjemmeside og utvalg knyttet til andre organisasjoner. Styret kan avsette midler til kompetansefremmende tiltak og faglig utvikling. Midlene tildeles av styret etter søknad fra enkeltpersoner. Avsetning og tildeling av midler skal synliggjøres i regnskapet.

§ 10. Medlemsmøter.
Styret innkaller til medlemsmøter. Saker til behandling avgjøres av alminnelig flertall. Det skal avholdes minst to medlemsmøter i året.

§ 11. Valgkomite.
Valgkomiteen skal bestå av 2 medlemmer som velges av årsmøtet for ett år om gangen. Styret fremmer forslag på valgkomite. Forslaget følger innkalling til årsmøtet. Valgkomiteen skal levere sin innstilling skriftlig, og om mulig presentere denne for årsmøtet. Innstillingen omhandler alle tillitsverv, jf. § 9, samt revisor, jf. § 12.

§ 12. Regnskapsår.
Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Kasserer avslutter og forelegger regnskapet for revisor innen 15. januar. Revisor reviderer regnskapet og rapporterer skriftlig til styret innen utgangen av januar.
Revisor og kasserer velges av årsmøtet for 2 år om gangen, men ikke slik at de har samme funksjonstid.

§ 13. Vedtektsendring.
Vedtektsendring kan bare vedtas av et lovlig innkalt ordinært årsmøte, og da med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendring må være styret i hende innen 15. januar.
Forslag til vedtektsendring utsendes sammen med innkalling til ordinært årsmøte. Samme årsmøte kan kun behandle og vedta endringer i andre paragrafer enn de foreslåtte når dette er en naturlig følge av det behandlede forslag.

§14 Oppløsning.
Oppløsning av NFES avgjøres av årsmøtet med 2/3 flertall av de på årsmøtet avgitte stemmer. Disponeringen av foreningens midler skal avgjøres samtidig.

Årsmøtet Oslo, 07.03.2017.
For styret i NFES,