Synspunkt | Kjetil Ravlo: Vurderinger i Birgitte-Tengs-saken

Vurderinger i Birgitte-Tengs-saken

Birgitte-Tengs-saken har vært en av de mest omtalte drapssakene i Norge. Etter flere rettsrunder ble den tiltalte nylig frifunnet i lagmannsretten. Dommen kritiserer påtalemyndigheten for å ha gått i bekreftelsesfellen. Det er rettens vurdering, skriver Kjetil Ravlo.

Publisert: 22. desember 2023 kl 08.13

Oppdatert: 22. desember 2023 kl 09.01

Kjetil Ravlo er forbundsleder i Norges Politilederlag som er tilsluttet arbeidstakerorganisasjonen Parat.

SYNSPUNKT: Dommen er det siste av mange punkter i saken som får medias oppmerksomhet. Slik oppmerksomhet kan være bra, når det bidrar til læring og utvikling. Læring for å sikre best mulig rettssikkerhet bør være i fokus også i tiden som kommer, ikke jakten på syndebukker.

Jeg legger til grunn at alle som har vært involvert i etterforskning og påtalebehandling, har forsøkt å gjøre sitt aller beste.

Vurderinger er krevende

Lagmannsrettens dom er etter mitt syn et eksempel på at rettstaten fungerer. En gruppe mennesker, med relevant kompetanse har gjort en samlet vurdering av de bevis som foreligger, og funnet at det, under dissens, ikke er gode nok bevis til å felle dom.

Det fremkommer tydelig kritikk, knyttet til påtalemyndighetens bevisvurdering. Dette er en vurdering vi må legge til grunn har vært innom hos en rekke mennesker med relevant kompetanse i påtalemyndigheten både i politiet, hos statsadvokat og hos riksadvokaten.

 «Læring for å sikre best mulig rettssikkerhet bør være i fokus også i tiden som kommer, ikke jakten på syndebukker.»

 Den var også til vurdering i tingretten, som kom med en annen konklusjon enn lagmannsretten.

Men vi bør ta med oss begrepet «vurdering». I dette ligger det og en mulighet for riktig og feil vurdering, selv om den gjøres av flere, og av kompetente mennesker, i ulike roller.

Er Noen har vært raske med å ta til orde for at sakens håndtering bør medføre et skille mellom politiet og påtalemyndigheten. Jeg tenker at det er en konklusjon det foreløpig ikke er grunnlag for å trekke. De øvre påtalemyndigheters, og tingrettens bevisvurdering viser at en slik avstand ikke gir noen garantier for andre svar.

Skillet politi og påtale en løsning?

«Det vil finnes argumenter både for og mot et sterkere skille mellom politi og påtale.»

 Håndtering av Birgitte-saken vil med sikkerhet bli evaluert og læringspunkter identifisert. En annen relevant sak, Baneheia-saken er allerede under gransking av et eget utvalg. Om et skille mellom politi og påtalemyndighet blir pekt på som et tiltak her er uvisst.

Det vil finnes argumenter både for og mot et sterkere skille mellom politi og påtale. Et skille vil trolig medføre mer byråkrati og økte kostnader, uten at vi kan være trygge på at det blir noe annet enn «vurderinger» som skal gjøres også i fremtiden.

Et sentralt spørsmål blir da om vi skal rigge et samfunn som bygger nye strukturer for kvalitetssikring, eller om energien i stedet skal brukes for å utvikle kultur og kompetanse som sikrer best mulig grunnlag for å gjøre gode vurderinger.

Medias rolle bør diskuteres

Et annet moment, som bør blir gjenstand for ny debatt, er medias rolle.

I Birgitte-saken og andre profilerte saker har navn og bilde på den tiltalte blitt kringkastet med bred penn. Det er ikke sikkert at forbud mot dette er veien å gå, men en selvransakelse hos ulike medier om varsomhet må vi håpe kommer.

Ikke minst i erkjennelsen av at også i de alvorligste sakene forekommer det ulike vurderinger. Vurderinger som avgjør om et menneske er skyldig eller uskyldig. Å komme seg på beina etter frifinnelse, men etter formidabel medieomtale kan være svært krevende.

 «I Birgitte-saken og andre profilerte saker har navn og bilde på den tiltalte blitt kringkastet med bred penn. Det er ikke sikkert at forbud mot dette er veien å gå, men en selvransakelse om varsomhet må vi håpe kommer.»

Birgitte-saken er en tragisk sak for alle involverte, men aller mest for Birgitte og hennes pårørende, som fortsatte ikke har fått svar på hvem som drepte henne. Lagmannsrettens dom er likevel et uttrykk for at rettssikkerheten er til stede i Norge.

Det er fortsatt bedre at 10 skyldige går fri, enn at én uskyldig blir dømt. Det er min vurdering. 

Ørje-saken

For å kunne bidra til oppklaring av flere av de uløste drapssakene, er det avgjørende at dagens vitenskap og teknologi utnyttes og at etablerte oppfatninger utfordres. Dette må imidlertid aldri skje på bekostning av grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Her kan du lese litt om Ingrid, Lena og Siv m.fl. sitt arbeid i «Ørje-saken».

Spor i støv
På rom A2.1028 ved Oslo universitetssykehus står Lena Sundeng Furholt og Siv Aagaard bøyd over et økseskaft, kjøpt på Biltema for over 23 år siden. De to jobber med kriminalteknikk i Kripos.

Ørje-saken:
· Marit Ødegaard ble drept søndag 22. oktober 2000.

· Hun drev en bensinstasjon på Ørje.

· Gjerningspersonen brøt seg inn i huset hennes, og ventet på henne.

· Marit ble angrepet og drept med et økseskaft.

· Gjerningspersonen fikk med seg kontantene fra søndagsomsetningen på 25.000 kr.

· Dagen etterpå finner politiet et økseskaft i skogen like ved, med blod fra Marit Ødegaard.

Økseskaftet ble funnet 90 meter fra hjemmet til Marit Ødegaard, og er trolig drapsvåpenet. Dermed er det også en helt sentral gjenstand i saken.

Cold Case har jobbet med saken siden 2020. Noe av det viktigste de gjør er å lete etter tekniske bevis. Ettersom økseskaftet har vært i hendene på drapsmannen, er det ekstra viktig for dem å klare å få frem nye DNA-treff på akkurat dette.

– Vi håper jo å finne DNA fra noen andre enn Marit, sier kriminaltekniker i Cold Case, Lena Sundeng Furholt