Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet

NFES skal være en interesseorganisasjon for personer eller foretak som utfører etterforskning, utredning, rådgivning, sikkerhetstjenester. Det skal arbeides for at NFES skal være den naturlige samarbeidspartner for myndigheter, medier og samfunnet for øvrig. NFES skal stå for høy troverdighet, skape normer for etikk, faglig nivå og utvikling. NFES skal arbeide for autorisasjon av etterforskere i Norge. NFES skal ha etiske retningslinjer.  (utdrag fra vedtektene §2)

Gjenopptakelseskommisjonen granskes 

I en sak av en så omfattende karakter som denne, så kan det ha skjedd en glipp hos mange aktører.
Gjenopptakelseskommisjonen er for eksempel avhengig av den informasjonen den får fra andre. Derfor må alt gjennomgås og ses i sammenheng, sier Mehl til Advokatbladet.
hvilke opplysninger Gjenopptakelseskommisjonen baserte sine avgjørelser på og om det var mer kommisjonen kunne og burde ha gjort for å belyse saken
kvaliteten i Gjenopptakelseskommisjonens utredning, herunder ressurser, kompetanse og verktøy for gjennomgang av stor sak innenfor adekvat saksbehandlingstid, samt kommisjonens samarbeid med partene og innhenting av informasjon fra dem

Utvalget skal vurdere Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet i tråd med representantforslag 30 S (2022–2023) der det foreslås at regjeringen setter ned et utvalg som skal gjennomgå Gjenopptakelseskommisjonens oppbygging og struktur, samt komme med forslag til hvordan kommisjonen kan oppfylle forutsetningene om å skape tillit til behandlingen av gjenåpningsbegjæringer og fatte innholdsmessig gode avgjørelser av gjenåpningsspørsmålet.

Utvalget skal i denne forbindelse også vurdere om regelverk og praksis knyttet til påtalemyndighetens behandling av begjæringer om gjenåpning er tilfredsstillende. Herunder skal utvalget vurdere om påtalemyndigheten har eller bør ha en selvstendig rett, og eventuelt plikt, til å iverksette etterforskning når det foreligger begjæring om gjenåpning. I den forbindelse skal det også vurderes hva som i så fall bør være forholdet til Gjenopptakelseskommisjonens undersøkelser etter strpl. § 398 flg. Utvalget skal videre utrede om, og eventuelt i hvilke tilfeller og på hvilket stadium, gjenåpningssaken bør overføres til et annet politidistrikt og statsadvokatembete enn det som behandlet den opprinnelige straffesaken.

Autorisasjon for privatetterforskere i UK

Dear IKD Members,

The UK government has today published the response to the Daniel Morgan
Independent Panel Report (here [2]).

The UK government refers to the ABI proposed UK GDPR Code of Conduct,
which will be of interest to IKD member organisations.

The report recommendation relating to private investigators and the UK
government response is copied here:

Recommendation 9: The Government should act on its stated intention in 2013 to require licensing measures, introduce legislation to ensure the creation and use of standards, and implement the recommendation in the 2016 review concerning the regulation of private investigators.

The Government notes the positive steps the private investigator industry is taking towards raising standards through the progress of the Association of British Investigators’ draft Code of Conduct. In light of this progress we will keep under review the need to extend regulation to introduce a new regime

The above speaks for itself but does highlight the important work being
undertaken by the ABI in its development with the ICO of the proposed
Code of Conduct.

The code is still under review and the ABI has raised two key issues
that require an internal ICO policy decision. However, we remain
quietly confident this project will come to fruition this year.

Regards,

Tony Imossi

Bedrageri – et samfunnsproblem

Økokrim offentliggjør rapporten «Bedrageri – et samfunnsproblem». Rapporten retter seg mot ulike målgrupper, herunder ledere i offentlig og privat virksomhet, myndigheter og befolkningen for øvrig. Både Politiet og bankene har registrert en voldsom økning i antall bedrageri. Omfanget er nå så stort at det har blitt et samfunnsproblem. Bedrageri fører til betydelige økonomiske tap. Kriminelle nettverk lurer til seg store summer, og den teknologiske utviklingen gjør at de kriminelle får stadig flere virkemidler. Pengene de tjener på denne virksomheten finansierer ny kriminalitet, sier Odin Johannessen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Trusselvurdering: Pride-arrangementer i 2023

I år arrangeres det flere hundre ulike Pride-arrangementer i hele Norge. Politiets sikkerhetstjeneste har skrevet en trusselvurdering for disse arrangementene, i den hensikt i å bistå både politi og arrangører av Pride-arrangementer.

Trusselbildet for ulike arrangement kan også påvirkes av lokale forhold, derfor er det viktig at ansvarlige arrangører er i dialog med lokalt politi om mulige sikkerhetstiltak.

Terrortrusselen i Norge er moderat, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer det fortsatt som mulig at vi vil se forsøk på terrorhandlinger fra både høyreekstreme og ekstreme islamister.

LHBT+ er i fiendebildet til både høyreekstreme og ekstreme islamister.

Her er et sammendrag av PSTs trusselvurdering for Pride-arrangementer i 2023:

Du kan laste ned hele vurderingen ved å trykke på linken under sammendraget.

  • LHBT+-personer og -samlingssteder inngår i fiendebildet til både høyreekstremister og ekstreme islamister og er blitt aktualisert som mål det siste året.
  • Både høyreekstrem og ekstrem islamistisk propaganda oppfordrer til å angripe lett tilgjengelige mål med få sikringstiltak. Folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak er derfor attraktive terrormål, og en stor del av gjennomførte og avvergede angrep har de siste årene vært rettet mot slike mål.
  • Det er særlig Pride-arrangementer som samler store menneskemengder som vil være attraktive mål.
  • Angrepsmidler i både ekstreme islamistiske og høyreekstreme terrorangrep vil sannsynligvis være enkle og lett tilgjengelige midler.
  • Sikkerhetstiltak for et potensielt mål kan føre til målforskyvning, slik at trusselaktører endrer modus og velger lettere tilgjengelige mål i randsoner mellom sikrede og usikrede områder.

Kilde/henvisning: https://www.nsr-org.no/aktuelt/trusselvurdering-pride-arrangementer-i-2023

Tyveri av GPS-enheter

Tyveri av GPS-enheter
Politiet mottar jevnlig anmeldelser som omhandler tyverier av GPS-enheter fra gravemaskiner og traktorer gjennom året, men erfaringsmessig ser vi en økning av slike tyverier om våren. Tyveriene fremstår som profesjonelt utført, og politiet mistenker at mobile vinningskriminelle står bak. Disse har et stort geografisk nedslagsfelt. For å være i forkant ber vi virksomheter med slikt kostbart utstyr om å være årvåkne i forhold til mistenkelig aktivitet og vurdere tiltak for å sikre egne verdier.

Modus for tyveri av GPS-enheter

Gravemaskiner på anleggsområder

Felles for tyveriene er at de foregår på nattestid, de fremstår målrettet og profesjonelt utført. Det er generelt gjort lite skade utover å bryte opp låsen til førerhuset, og til panelet på siden hvor GPS-styringsenheten sitter.

Flere av gravemaskinene har vært relativt lett tilgjengelige, men enheter har også blitt stjålet fra anleggsområder som er sikret med gjerde og port, og hvor gjerningspersonene må ha klatret over gjerdet for å komme inn. Gjerningspersonene fremstår også å ha et bevisst forhold til videoovervåkning, og beveger seg i kameraenes blindsone hvis mulig.

Tyveriene fra gravemaskiner fremstår planlagt, profesjonelt utført og godt organisert. Fordi dette er gjenstander som ikke er lett omsettelige, er det naturlig å anta at det finnes et mottaksapparat i utlandet som omsetter stjålne GPS-er.

Traktorer på private adresser

Tyveri av GPS-utstyr fra traktorer fremstår med relativt lik modus som tyveriene fra gravemaskiner. En forskjell er at traktorene har vært parkert på private adresser, som gårdsbruk. I flere av disse sakene har gjerningspersonene tatt seg frem til fots over en viss distanse, da dette gir lavere oppdagelsesrisiko enn å kjøre bil.

Forslag til forebyggende tiltak:

Politiet anbefaler at virksomhetene vurderer å iverksette tiltak for å sikre egne verdier:

· Hvis mulig, låse gravemaskiner og traktorer for natten med ekstra lås i tillegg til vanlig lås.

· Vurdere å installere alarm i gravemaskiner og traktorer.

· Sikre dyrt utstyr når dette ikke er i bruk, som å parkere traktorer og gravemaskiner og annet kostbart utstyr i videoovervåket område eller på sikkert og avlåst område.

· Vurdere å installere ekstra overvåkning på området, som viltkamera.

· Dersom forsikringsvilkårene tillater det, vurdere å demontere GPS utstyret og oppbevare det et annet trygt sted.

· Merke kostbart utstyr. Det finnes ulike produkter for slik merking på markedet. Dette gjør produktet vanskeligere å omsette, og ved funn kan produktet tilbakeføres.

· Legge merke til mistenkelig aktivitet på anleggsområdet eller jordbruksområdet, og notere kjennetegn ved personer samt klær og sko, og registreringsnummer på kjøretøy. Observasjoner av mistenkelig adferd kan meldes til politiet.

Dersom din virksomhet har vært utsatt for tyveri av GPS-enheter eller annet kostbart utstyr, bør du ta kontakt med politiet på 02800 uten opphold slik at politiet kan sikre spor. Du bør så anmelde saken til ditt lokale politidistrikt.

For andre henvendelser om dette kan du ta kontakt med næringslivskontakten i ditt politidistrikt.