Vaktvirksomhet

Alle som ønsker å etablere et foretak som skal drive ervervsmessig vaktvirksomhet eller opplæring av vektere, ordensvakter, tilleggsutdanning verditransport og ledsagertjeneste trenger tillatelse fra politiet.

Nye utdanningskrav

Fra 1.1.2018 blir det nye utdanningskrav for å drive vaktvirksomhet, med bakgrunn i endringer i vaktvirksomhetloven og vaktvirksomhetforskriften. På grunn av de nye reglene er det fastsatt ny kursplan for vektere og nye læreplaner for vekterutdanning, verditransport, ledsagertjeneste, instruktøropplæring og begrenset ordensvaktopplæring.

Endringer for vaktforetak, egenvakthold og instruktører:

· Alle vaktforetak som har tillatelse fra politiet til å utøve ervervsmessig vaktvirksomhet og ønsker å fortsette sin virksomhet, må søke politiet om ny tillatelse før 1.1.2018 etter nye regler.

· Alle vaktforetak som har tillatelse fra politiet til å drive opplæring i vakttjenester og ønsker å fortsette sin virksomhet, må søke politiet om ny tillatelse før 1.1.2018 etter nye regler.

· Nye instruktører i vekterfagene og alle eksisterende instruktører som ønsker å fortsette som instruktører må fra og med 1.1.2018 dokumentere gjennomført obligatorisk instruktøropplæring i henhold til læreplanen.

· Alle virksomheter som har fått godkjent egenvakthold og ordensvakter av politiet må søke om ny tillatelse før 01.01.2018 etter nye regler.

«Kriminelle bygger Norge»

Journalist og forfatter Einar Haakaas hevder at kriminelle infiltrerer håndverkerbransjen og at korrupsjon og svart arbeid brer om seg. Han skal redegjøre for sine funn på medlemsmøtet 23. november. Innkalling er sendt medlemmer. Her er det bare å møte opp og få et sjeldent innblikk i en uoversiktlig bransje.

faksimile fra seniorpolitikk.no, som har følgende presentasjon av foredragsholderen