Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer
for
Norsk Forening for Etterforsking og Sikkerhet.

Vedtatt i styremøte 31.01.2013.

Stadfestet på generalforsamling den 05.03.2013.

 1. Innledning.
  1.1      Reglenes formål.
  De etiske retningslinjene har som formål å sikre at den private etterforskervirksomhet utføres etter de etiske prinsipper som er grunnlag for slikt virke i et sivilisert rettssamfunn. Brudd på reglene kan føre til disiplinære følger for det enkelte medlem.
  1.2      Privatetterforskerens oppgave.
  Privatetterforskeren plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta oppdragsgiverens interesse. Det skal skje uten tanke på personlig fordel eller risiko, politisk oppfatning, rase, religion eller utenforliggende hensyn. Privatetterforskeren bør ikke identifisere seg med sin oppdragsgiver. Privatetterforskeren avgjør selv om han/hun vil påta seg et oppdrag.
  1.3      Privatetterforskerens opptreden.
  En privatetterforsker skal i sitt virke opptre saklig og korrekt og unngå en opptreden som er egnet til å skade bransjens anseelse.
 2. Alminnelige prinsipper.
  2.1      Uavhengighet.
  2.1.1   For å leve opp til forpliktelsene som en privatetterforsker påtar seg, er det nødvendig at vedkommende er uavhengig slik at råd og handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn. Især er det påkrevet at han/hun ikke lar seg påvirke av egne personlige interesser eller presses utenfra. Privatetterforskeren må ikke gå på akkord med sin profesjonelle standard for å tekkes oppdragsgiver eller tredjeperson.
  2.1.2   En privatetterforsker må ikke påta seg oppdrag hvor hans personlige økonomiske interesser kan komme i konflikt med oppdragsgivers interesser eller har innflytelse på privatetterforskerens frie og uavhengige stilling.
  2.2      Tillitsforhold
  I sin virksomhet er privatetterforskeren avhengig av tillit som bare kan oppnås når privatetterforskerens hederlighet og integritet er hevet over tvil.
  2.3      Fortrolighet
  2.3.1   Det er av sentral betydning for privatetterforskerens virke at oppdragsgiver og andre kan gi privatetterforskeren opplysninger som han/hun er forpliktet til ikke å meddele videre. Privatetterforskerens plikt til å behandle opplysninger fortrolig er en nødvendig forutsetning for tillit, og er derfor en grunnleggende og overordnet rett og plikt for privatetterforskeren.
  2.3.2   Privatetterforskeren skal kreve at enhver person som engasjeres i forbindelse med virksomheten overholder den samme taushets- og fortrolighetsplikt.
  2.4      Reklame og media
  2.4.1   En privatetterforskers presentasjon/reklame skal i form og innhold være saklig og korrekt, og ikke inneholde noe som er uriktig, misvisende eller villedende. Det tillates å fremheve ett eller flere kompetanseområder, under forutsetning av at privatetterforskeren har særskilte kunnskaper, innsikt og erfaring innen fagfeltet.
 3. Forholdet til oppdragsgiver/klient.
  3.1      Aksept og avslutning av oppdrag.
  3.1.1   En privatetterforsker må ikke påta seg oppdrag uten direkte anmodning fra klienten, eller etter anmodning fra en annen privatetterforsker og/eller advokat på klientens vegne, eller fra et kompetent organ.
  3.1.2   En privatetterforsker skal gi råd til oppdragsgiver og ivareta hans interesser samvittighetsfullt og raskt. Privatetterforskeren er personlig ansvarlig for å utføre de oppgaver han påtar seg, og skal holde oppdragsgiver underrettet om sakens gang.
  3.1.3   En privatetterforsker bør ikke påta seg oppdrag når han/hun vet eller bør vite at den nødvendige kompetanse mangler, dersom han/hun ikke kan samrå seg med en kvalifisert kollega.
  3.1.4   Hvis omkostningene i forbindelse med oppdraget må antas å bli uforholdsmessig høye i forhold til oppdragsgivers økonomiske stilling eller de interesser saksforholdet gjelder, skal privatetterforskeren i tide gjøre oppdragsgiver oppmerksom på dette.
  3.1.5   En privatetterforsker som har tatt på seg et oppdrag, plikter å fullføre hvis oppdragsgiver ønsker dette, med mindre det viser seg:

  • At privatetterforskeren har fått feilaktige opplysninger.
  • At oppdragsgiver ikke vil følge privatetterforskerens råd i saken.

  3.1.6   En privatetterforsker skal frasi seg oppdraget hvis det er mistanke om at saken omfatter transaksjoner som vil medføre hvitvasking eller annen straffbar handling. 3.2      Interessekonflikter – Hovedregel.
  3.2.1   En privatetterforsker skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på privatetterforskerens lojalitet og fortrolighet overfor oppdragsgiver.
  3.2.2   En privatetterforsker skal være varsom med å ta oppdrag mot en tidligere oppdragsgiver.
  3.3      Honorar.  
  3.3.1   Oppdragsgiver har i henhold til opplysningsplikten krav på å få opplyst hvordan privatetterforsker har beregnet sitt honorar, blant annet ved timelister. Timelistene skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført.
  3.3.2. Hvis en privatetterforsker krever forskuddsbetaling av honoraret og/eller utlegg, må slik betaling ikke overstige det beløp som etter rimelig skjønn vil kunne gå med til å dekke dette.

Generelt. 
Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer, som rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet og sannferdighet. Etisk kvalitet på oppdragsutførelsen er en forutsetning for at kunden og samfunnet forøvrig skal ha tillit til bransjen. Målet med disse etiske retningslinjene er at medlemmene skal være bevist på dette.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.