Fysisk og psykisk belastende

Mens det i 1980-årene var omtrent 2500 vektere mot cirka 5000 politifolk, viste statistikken for 2009 at det var 9500 vektere mot 8500 i politiyrket.

I 2015 var tallene så høye som 11.000 vektere mot 9600 politifolk, viser tall fra den tidligere nevnte undersøkelsen.

Med andre ord har antallet vektere gått fra å utgjøre halvparten av politistyrken på 80-tallet til i dag å være i flertall.

Mens politiet har hyppige øvelser på praktiske ferdigheter, gjerne i arbeidstiden, er dette en mangelvare i sikkerhetsbransjen

Kilde: Fri fagbevegelse

Oppklaringsprosenten har gått ned fra 49 til 43 prosent

Nær 280.000 lovbrudd ble ferdig etterforsket i 2022, litt flere enn året før. Men ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har langt flere lovbrudd endt med henleggelse, på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson. Færre lovbrudd har dessuten endt med tiltale.

Oppklaringsprosenten har derfor gått ned fra 49 til 43 prosent.

– Utviklingen har vist en nedgang i ferdig etterforskede lovbrudd over tid, men med noen årlige variasjoner. Økningen vi ser i 2022 skyldes en betydelig økning i særlig eiendomstyverier, sier Kari Malene Dyrstad, førstekonsulent i SSB.

– Samlet sett står tyveri og bedrageri for nesten hele økningen i de uoppklarte lovbruddene det siste året. Dette er lovbrudd som i stor grad henlegges, sier Dyrstad.

Statistikken over anmeldte lovbrudd i 2022 viser en betydelig økning i tyverier og bedragerier på henholdsvis 19 og 18 prosent sammenlignet med 2021.

Knapt noe annet yrke har så mange (falske) myter som privatdetektivyrket

I motsetning til alle andre europeiske land er det praktisk talt ingen opptakskrav for å utøve detektivyrket i Tyskland. De eneste kravene for å kunne jobbe som detektiv kommersielt, det vil si selvstendig næringsdrivende, eller som arbeidstaker, er myndighetsalder, politiattest uten innreise og fast bosted.

Ting ser annerledes ut i Østerrike eller Spania, for eksempel. I Østerrike er detektivvirksomheten en lisensiert virksomhet der opplæring til å bli profesjonell detektivassistent er obligatorisk for ansatte detektiver og profesjonell detektivlisens er obligatorisk for selvstendige detektiver eller administrerende direktører for et detektivbyrå.

I Spania er godkjenning som privatdetektiv til og med knyttet til vellykkede universitetsstudier, en offisiell sjekk og en tilbakekallelig tillatelse fra Policia Local.

Detektiver i disse landene har generelt betydelig flere rettigheter enn i Tyskland; men også betydelig flere forpliktelser.

Men tilbake til Tyskland:

Først av alt, hvordan blir du til og med detektiv?

I Tyskland er stillingstittelen «privatdetektiv» ikke beskyttet. Det er imidlertid mulig å gjennomføre spesialistbeviskurs for privatdetektiver ved Central Office for Training in the Detective Industry (ZAD) i samarbeid med IHK Kassel-Marburg. BuDEG – selv en aksjonær i ZAD – anbefaler disse kursene, som kan gjennomføres på 10 måneder eller 22 måneder.

Riksadvokaten med nye regler for avhør og forsvareroppnevning for barn

Tirsdag sendte Riksadvokatembetet ut helt nye retningslinjer for hvordan avhør av mindreårige mistenkte skal gjennomføres.

– Norsk politi har avhørt barn som om de var voksne, og manipulert frem falske tilståelser, sa forsker ved Politihøgskolen Asbjørn Rachlew til nettstedet forskning.no i 2022. Han begynte å se nærmere på problemstillingen i kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar om den snart 30 år gamle Silje-saken i Trondheim. Dette var en sak der en liten jente var funnet død i en akebakke. Politiet konstaterte at tre gutter i alderen fire til seks hadde forårsaket dødsfallet. Først i februar i år ble de renvasket.

Forsvareroppnevning

Tirsdag sendte Riksadvokatembetet ut helt nye retningslinjer for hvordan avhør av mindreårige mistenke skal gjennomføres. Der legges det blant annet til grunn at terskelen for å oppnevne forsvarer skal ligge lavere for barn enn for voksne.

Gjenopptakelseskommisjonen granskes 

I en sak av en så omfattende karakter som denne, så kan det ha skjedd en glipp hos mange aktører.
Gjenopptakelseskommisjonen er for eksempel avhengig av den informasjonen den får fra andre. Derfor må alt gjennomgås og ses i sammenheng, sier Mehl til Advokatbladet.
hvilke opplysninger Gjenopptakelseskommisjonen baserte sine avgjørelser på og om det var mer kommisjonen kunne og burde ha gjort for å belyse saken
kvaliteten i Gjenopptakelseskommisjonens utredning, herunder ressurser, kompetanse og verktøy for gjennomgang av stor sak innenfor adekvat saksbehandlingstid, samt kommisjonens samarbeid med partene og innhenting av informasjon fra dem

Utvalget skal vurdere Gjenopptakelseskommisjonens virksomhet i tråd med representantforslag 30 S (2022–2023) der det foreslås at regjeringen setter ned et utvalg som skal gjennomgå Gjenopptakelseskommisjonens oppbygging og struktur, samt komme med forslag til hvordan kommisjonen kan oppfylle forutsetningene om å skape tillit til behandlingen av gjenåpningsbegjæringer og fatte innholdsmessig gode avgjørelser av gjenåpningsspørsmålet.

Utvalget skal i denne forbindelse også vurdere om regelverk og praksis knyttet til påtalemyndighetens behandling av begjæringer om gjenåpning er tilfredsstillende. Herunder skal utvalget vurdere om påtalemyndigheten har eller bør ha en selvstendig rett, og eventuelt plikt, til å iverksette etterforskning når det foreligger begjæring om gjenåpning. I den forbindelse skal det også vurderes hva som i så fall bør være forholdet til Gjenopptakelseskommisjonens undersøkelser etter strpl. § 398 flg. Utvalget skal videre utrede om, og eventuelt i hvilke tilfeller og på hvilket stadium, gjenåpningssaken bør overføres til et annet politidistrikt og statsadvokatembete enn det som behandlet den opprinnelige straffesaken.