Tale eller tie

Bok skrevet av Morten Holmboe – professor på Politihøgskolen

Denne boken behandler de grunnleggende reglene som gjelder for plikten til å avverge alvorlige lovbrudd, plikten til å varsle om at en uskyldig person er tiltalt eller domfelt, og plikten offentlige myndigheter har til å varsle om mistanke om omsorgssvikt, vold eller overgrep mot barn. Den gjennomgår dessuten en rekke bestemmelser for utvalgte forvaltningsorganer, herunder barnevernet, helse- og omsorgstjenesten, politiet og utdanningssektoren. Her foreslås også løsninger på de kompliserte spørsmålene som reises i bokens eksempler. Endelig fremsetter forfatteren forslag til lovendringer som kan harmonisere og klargjøre regelverket. Boken er den første samlede fremstillingen av reglene om avvergingsplikt og varslingsplikt, og klargjør et frem til nå uoversiktlig rettsområde

Politiets trusselvurdering for 2023 er offentliggjort

Politiets trusselvurdering for 2023 er offentliggjort
Her er et sammendrag av rapporten.

Gjenåpning etter koronapandemien og økt mobilitet i verden — i tillegg til krigen i Ukraina — er fremtredende faktorer som har preget situasjonsbildet det siste året, og som påvirker kriminalitetsutviklingen. Overordnet er imidlertid kriminalitetsbildet i Norge foreløpig lite påvirket av krigen i Ukraina. Krigen har ytterligere forsterket og komplisert trusselbildet i det digitale rom, men har også ført til at andre kriminelle aktører har fått større handlingsrom og nye muligheter innen en rekke kriminalitetstyper.

Videre er en profesjonalisering av kriminaliteten og tilknytning til utlandet — med komplekse strukturer og samarbeid på tvers av landegrenser – likhetstrekk som går igjen i flere av kriminalitetstruslene i årets PTV. Dette tydeliggjør at kriminalitetsbildet i Norge påvirkes av faktorer og kriminalitet også utenfor landets grenser.

Kriminelle spesialister selger tjenester til kriminelle aktører

Markedet for kjøp og salg av kriminelle tjenester, såkalt kriminalitet som en tjeneste, har fått økt utbredelse blant kriminelle nettverk. Et ekspanderende marked innen kjøp og salg av kriminelle tjenester er kapabilitetsfremmende, og det er meget sannsynlig at det øker handlingsrommet til etablerte kriminelle nettverk. Det er sannsynlig at utviklingen vil føre til at den organiserte kriminaliteten blir mer uoversiktlig og får et mer profesjonelt preg.

Kriminelle aktører styrer sin virksomhet fra utlandet

Flere bakmenn og sentrale aktører innen organisert kriminalitet styrer sin kriminelle virksomhet fra utlandet. Utviklingen er en del av en større internasjonal trend. Det er meget sannsynlig at kriminelle nettverk som styres av aktører i utlandet vil dominere markedet for innførsel av narkotika.

Konfliktbildet innen kriminelle gjenger

Gjenger og gjengrelaterte nettverk er mest synlige i og rundt storbyene, med det sentrale Østlandet som den viktigste arenaen. En fellesnevner for gjengene er at de er involvert i narkotika-, trussel- og voldskriminalitet som i mange tilfeller foregår i det offentlige rom. Det siste året har aktiviteten fra svenske gjengkriminelle på norsk jord blitt synlig. Trusselbildet knyttet til kriminelle gjenger vil til enhver tid følge spenningsnivået i gjengmiljøene. Det vil si at konfliktbildet vil variere mellom rolige og anspente perioder. Det er sannsynlig at det også vil være voldshendelser med potensielt dødelig utfall som et resultat av gjengenes interne konflikter i 2023.

1 % MC-klubbene er etablert både i rurale og urbane strøk i alle landets politidistrikter. Flere kriminelle 1 % MC-klubber synes å være i en ekspansjonsfase. Samtlige klubber har medlemmer med kriminelle kapabiliteter innen narkotika, våpen, og vold. Det er sannsynlig at 1 % MC-klubbene vil opprettholde sine ekspansjonsaktiviteter.

DNA-metoder på gamle spor

Birgitte Tengs-saken har vist hvordan nye, avanserte DNA-analyser kan brukes til å finne frem til ukjente, mulige gjerningspersoner. Kripos vurderer nå om flere eldre drapssaker skal gjenopptas. Men det er også fallgruver ved å bruke nye analysemetoder på gamle bevis.

Det er få drap i Norge, og de fleste drapssakene ender med dom. Likevel er det i overkant av 30 drap som fortsatt er uløste. Kripos seksjon for kalde saker, populært kalt Cold Case-enheten, har ansvar for å vurdere om eldre, uoppklarte alvorlige saker skal tas opp igjen til ny etterforskning.

– Vi gjennomgår for tiden saken der 76 år gamle Marit Ødegaard i oktober 2000 ble funnet drept i sitt hjem i Ørje, men hva som blir vår anbefaling er så langt ikke klart. I tillegg starter vi snart arbeidet med gjennomgang av ytterligere én sak, samtidig som vi følger opp med etterforskning av en annen. Dette er imidlertid saker som vi foreløpig ikke ønsker å gå ut med av hensyn til det forestående arbeidet, sier Espen Erdal, leder av seksjon for kalde saker.

Mye av bakgrunnen for at Cold Case-enheten ble opprettet i 2015 var muligheten for å undersøke gamle tekniske spor med nye forbedrede metoder.

– Nye DNA-analyser av sikret materiale kan få avgjørende betydning for gjenåpningen av alvorlige uoppklarte saker. Men tilstedeværelse av DNA på et åsted sier i seg selv ikke noe om hvordan det havnet der. Et DNA-funn løser derfor ikke en sak alene og må sees i sammenheng med annen informasjon i saken, sier Erdal.

For mer sensitive DNA-metoder øker også faren for å finne tilfeldig DNA-smitte på offer og åsted.

Usynlige biologiske spor
DNA-analyse har blitt brukt til identifikasjon i kriminalsaker fra midten av 80-tallet, men fra tidlig 2000-tallet skjedde store, metodiske forbedringer. I Norge er det som regel seksjon for rettsgenetikk i straffesaker ved Oslo universitetssykehus (OUS) som analyserer biologiske materiale for politiet og er sakkyndige vitner i retten.

– Tidligere trengte man biologiske spor på størrelse med en femkroning for å identifisere hvem det stammet fra, nå kan man undersøke DNA-spor som er så lite at det ikke synes. Rundt åtte menneskeceller kan være nok. Vi kopierer opp bestemte områder av DNA-et i cellene med PCR-metoden, til en større mengde slik at det kan analysere, sier Mariam Mjærum Bouzga, sakkyndig ved seksjon for rettsgenetikk i straffesaker ved OUS.

straffesaker ved Oslo Universitetssykehus. Foto: OUSAne Elida Fonneløp, forsker ved seksjon for rettsgenetikk i straffesaker ved Oslo Universitetssykehus. Foto: OUS

PCR-metoden (Polymerase Chain Reaction) er en metode hvor man lager mange kopier av ønsket del av DNA for å kunne analysere akkurat denne delen.

– Nettopp fordi det tidligere trengtes større mengder DNA for analyse, var det ikke behov for like strenge rutiner for politi og rettsgenetikere for å unngå DNA-smitte fra seg selv eller andre kilder, slik det er i dag. Celler kan være tilført i etterkant og det gjør det vanskeligere å analysere biologisk materiale på gamle gjenstander på nytt, sier Ane Elida Fonneløp, forsker ved seksjon for rettsgenetikk ved Oslo Universitet sykehus.

I tillegg kan DNA på et åsted ha kommet til før gjerningsøyeblikket fra personer som ikke er knyttet til den kriminelle handlingen. Ved OUS gjennomfører de forsøk for å bedre forstå hvordan celler overføres, og hvor lang tid etter avsetting en kan forvente å finne DNA.

– Våre forsøkspersoner hadde på seg en ren hvit t-skjorte i tre timer før den ble undersøkt. Da forsøkspersonene ble fysisk angrepet ble det avsatt mye DNA fra angriperen på den rene t-skjorten. Imidlertid fant vi også DNA på t-skjorten fra andre mennesker som var eller hadde vært i samme lokale som forsøkspersonene, sier Fonneløp.

Dette skjedde uten direkte fysisk kontakt, men kun ved at man tar på de samme gjenstandene og oppholder seg i samme rom. I tillegg ble det funnet DNA fra en forsøkspersons samboer på den rene T-skjorten, selv om samboeren aldri hadde vært til stede i lokalet, forteller Fonneløp.

Forsøk gjennomført ved OUS viser at DNA smitter over på en persons klær fra andre mennesker selv uten direkte fysisk kontakt, men kun ved at man tar på de samme gjenstandene og oppholder seg i samme rom i noen timer. Bokstavene viser de ulike områdene hvor det ble tatt DNA-prøver på t-skjorten. Foto: OUS

Nytt håp i gamle saker
Marit Ødegaard (76) ble brutalt drept i sitt eget hjem i Ørje i Østfold i 2000. Hun drev en bensinstasjon og omsetningen hun hadde tatt med ble stjålet fra hjemmet. I Ødegaard-saken har Øst politidistrikt bedt om at Oslo Universitets sykehus vurderer DNA-spor på nytt, men Kripos har ennå ikke gitt sin anbefaling om saken bør gjenopptas til aktiv etterforskning.

Det er flere uløste, eldre drapssaker med DNA-spor som kan være aktuelle for ny etterforskning (se egen faktaboks). Om en sak gjenåpnes vil hovedansvaret for etterforskningen være hos politidistriktet som hadde saken i utgangspunktet, mens Kripos vanligvis bistår i arbeidet.

Ifølge Erdal er Cold Case-enheten bevisst på utfordringene ved nye, avanserte DNA-metoder.

– Det er først og fremst viktig å være oppmerksom på risikoen for andre DNA-profiler som har kommet inn i prøven ved kontaminasjon eller oversmitting. Når det er snakk om nyeste vitenskap og teknologiske nyvinninger, er det særlig viktig at analyseresultater kvalitetssikres på en god måte, sier han.

I dag analyserer rettsgenetikere flere områder av DNA-tråden enn tidligere. Det gjør blant annet identifikasjon lettere i tilfeller hvor biologisk materiale funnet på åstedet er en sammenblanding av flere personers DNA. Det er ikke alltid mulig å lage en fullstendig DNA-profil, men det er også gjort store fremskritt innenfor analyse og tolkning av ufullstendige biologiske spor de senere årene.

Vanligvis er det DNA-et som finnes i kroppens cellekjerner som analysere for å gi en profil, men i spesielle tilfeller ser man på DNA som nedarves i fars- og morslinje.

– Mitokondriene i en celle har sitt eget lille DNA som er forskjellig fra DNA i cellekjernen og arves fra mor til barn. Mitokondrielt DNA er svært lite, men har den fordelen at hver celle kan inneholde mange kopier. Det kan være avgjørende hvis man arbeider med gammelt og nedbrutt biologisk materiale, sier Mjærum Bouzga.

Mitokondrielt DNA kan også være nyttig når funn av hår uten røtter skal analyseres. I Tengs-saken var det en Y-kromosomanalyse av DNA fra blod på offerets strømpebukse som førte til at politiet siktet Johny Vassbakk. Den tiltalte har en sjelden mutasjon i Y-kromosomet som han ikke deler med sine nærmeste mannlige slektninger.

– Menn har ett Y- og ett X-kromosom og kvinner to X-kromosom. I enkelte drap- eller voldtektssaker vil DNA-et fra et kvinnelig offer overskygge gjerningspersonens, men akkurat Y-profilen vil bare kunne være fra en mann. Y-kromosomet nedarves som regel uendret fra far til sønn, men av og til skjer det mutasjoner. Over tid har man bygd opp mye kunnskap om i hvilke deler av DNA-et det oftest oppstår mutasjoner, som man da ser nærmere på for identifikasjon, forteller Mjærum Bouzga.

Når det er treff mellom en fullstendig DNA-profil fra et åsted og en referanseprofil fra en mistenkt, er identifikasjonen ekstremt sikker. En ufullstendig profil vil ikke gi like sikker identifikasjon, og rettsgenetikere bruker da statistiske metoder for å anslå sannsynligheten for at det er treff mellom den mistenktes referanseprofil og DNA-funn fra åstedet.

Viktig med svar, selv etter lang tid
Kvalitet og mengde av DNA på en gjenstand brytes ned over tid, og hvordan biologisk materiale oppbevares har betydning for nye analysemuligheter.

– Politiet etablerer nå et sentralt lager for langtidsoppbevaring av bevis og beslag fra avsluttede eller uoppklarte saker med strafferamme på seks år eller mer. Dette er for å styrke rettsikkerhet ved at nye analyser og gjenopptakelse av en sak skal bli enklere, forteller Erdal.

Som ung Kripos-etterforsker i 1995 ble Espen Erdal sendt til Karmøy for å bistå etterforskningen av drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs. Han er ikke i tvil om at politiet ikke bør gi opp arbeidet med å løse de alvorligste uoppklarte sakene, selv om det har gått lang tid.

– En følelse av å bidra til rettferdighet og rettssikkerhet, de etterlattes og samfunnets behov for svar på hva som har skjedd, er motivasjonen for å fortsette. Også viktigheten av å stanse eller begrense rykter og uriktige mistanker taler for videre etterforskningsinnsats, sier han.

Kilde/kildehenvisning: Anne Marit Ryen Publisert: 20. februar 2023

Hardt ut mot privatetterforsker: Utnytter fortvilte kvinner

TV 2 HJELPER DEG: En 59 år gammel kvinne betalte 26.500 kroner for at privatetterforskeren skulle finne faren hennes: – En fryktelig tid.

I september skrev TV 2 hjelper deg om Oda Brodersen og opplevelsen hun hadde med selskapet Etterforsker1. Etter dette har det kommet flere henvendelser på samme selskap.
Forhåndsbetalte 30.000-. En 35 år gammel kvinne fra Sandnes er fortvilet etter at hun forhåndsbetalte 30.000 kroner til Etterforsker1.
Hun sier hun var desperat etter å få hjelp med å analysere skriften i flere brev som ble sendt i posten.
Kvinnen er anonymisert, men TV 2 hjelper deg kjenner hennes identitet.

– Til slutt så jeg ingen annen utvei enn å gå til en privatetterforsker.
– Siste desperat forsøk
Hun hyret Thomas Mathiesen i Etterforsker1 til å foreta skriftanalyse av brevene.

SENDT I POSTEN: Både brev og kort ble sendt rundt med ulikt budskap. Foto: Privat

– Han forsikret meg om at han skulle finne ut hvem som hadde skrevet brevene. Jeg ble så ivrig, så summen betalte jeg gladelig, sier 35-åringen.

Pengene blir overført, men så blir det mer og mer stille fra Etterforsker1.

– Thomas Mathiesen ble etter hvert kort i svarene. Det jeg til slutt satt igjen med var synsing og en dårlig rapport. Jeg er matt, tom og målløs, forteller hun.

KONKLUSJONEN: Dette svaret fikk kvinnen fra Etterforsker1. Foto: Skjermbilde
Da 35-åringen fikk tilsendt rapporten, klaget hun til Etterforsker1.
Se hva Etterforsker1 svarer lenger ned i saken.
– Amatørmessig
Tidligere Kripos-etterforsker John Christian Grøttum har fulgt Mathiesens arbeid i en årrekke. Han er en av flere som er svært kritisk til det han ser.
– Det er høyst urimelig å betale 30.000 for det som er gjort i denne saken. Thomas Mathiesen har ingen forutsetning for å drive med skriftanalyse. Konklusjonen mangler faglig begrunnelse, og det hele fremstår som amatørmessig, mener han.

KRITISK: – Etterforsker1 påberoper seg kunnskaper på en rekke politifaglige områder uten å ha formell kompetanse, mener John Christian Grøttum. Foto: Georg Krasser
Grøttum leder en forening for norske privatetterforskere, Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet (NFES). Der er nesten alle medlemmer tidligere polititjenestemenn og -kvinner.
Etterforsker1 er ikke medlem i denne foreningen, men NFES kjenner likevel til flere av sakene Etterforsker1 har påtatt seg.
– Det ser ut som at Etterforsker1 utnytter kvinner i fortvilte situasjoner. De har heller ikke fått tilbakebetalt beløp etter klage på manglende resultat.
– Denne saken, og flere andre saker, viser at vedkommende i Etterforsker1 mangler etterforskerkompetanse og erfaring, hevder Grøttum.

– Helt grenseløs
Grøttum er ikke den eneste som kritiserer Mathiesens arbeid.
Reidun Wilhelmsen jobbet sju år som skriftgransker i Kripos og har drevet med skriftanalyse i 26 år.
– Han hevder han er ekspert på det meste. Blant annet driver han med skriftgransking, som er mitt fag. Mathiesen er helt grenseløs når det gjelder hvilke typer oppdrag han påtar seg, mener Wilhelmsen.

Les hele artikkelen her:

https://www.tv2.no/nyheter/forbruker/utnytter-fortvilte-kvinner/15194318/