Savnede personer

1800 blir meldt savnet hvert år: – Kan være offer for drap

Masteroppgaven til Kenneth Berg handlet om politiets håndtering av saker med savnet person.
I dag påvirkes politiet for mye av stereotypier og egne holdninger.

Sak i Halden tingrett – tiltalt for barnebortføring

Svært overraskende vending i Halden tingrett. Aktor Håvard Tafjord ønsker at barnefaren fra Halden frifinnes for tiltalen om grov omsorgsunndragelse av sin egen datter.

Barnefaren synes i realiteten også å ha blitt nektet enhver mulighet til å levere eller få realitetsbehandlet anmeldelser på mor, til tross for at det foreligger flere indisier på at mor kan ha begått kriminelle handlinger som å fabrikkere bevis, at hun forklarer seg uriktig, har fått utstedt falsk pass til barnet mv i anledning saken. I forlengelsen her vises til vitneforklaring fra vitnet Grøttum og vitnet Borgersen. Borgersen sa seg enig i at vitnet Grøttum burde ha vært avhørt og at det også ville være relevant for politiet å få klarlagt hvorvidt fornærmede i saken har forklart seg uriktig. Heller ikke norske domstoler har vært kjent med de funn vitnet Grøttum har gjort hva gjelder mors forklaring og mulige kriminelle handlinger. Retten finner at det ikke kan utelukkes at dette er informasjon som ville ha kunnet ført til et annet resultat ved vurderingen av spørsmålet om norske domstolers jurisdiksjon i saken.

Skikkethet for advokater

Det kreves bevilling, og dermed skikkethet, for å være advokat. Men det kreves ingen form for skikkethet eller vandel for å være eier, daglig leder eller styreleder. Dette har medført en rekke tilfeller der advokater som er blitt fratatt bevillingen er gått inn som ledere i eget firma, og drevet videre på den måten.

I Advokatlovutvalgets NOU fra 2015 ble det foreslått å innføre en regel om at bare advokater kan eie advokatfirmaer. Noen vandelsregel for å være styreleder eller daglig leder, ble derimot ikke foreslått. Derfor sendte Advokatforeningen i fjor vinter departementet er forslag til nye regler. Der viser foreningen til at andre regulerte bransjer, som for eksempel eiendomsmeglere, har vandelskrav til styremedlemmer. Nå har Justisdepartementet fulgt opp forslaget. I proposisjonen som ble fremlagt i statsråd fredag, innføres det krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke anses uskikket. Kravet retter seg både mot de som formelt og reelt har slike posisjoner, heter det i sammendraget.

Common Myths About Private Investigators

When you hear the terms «private investigator» or «detective,» we’re sure a certain image appears in your head. Whether it’s an older man smoking in a dim office, or a beautiful young woman dressed in leather pants at the scene of a crime, private investigator stereotypes in pop culture persist. The reality is that private investigators are from all walks of life and investigate a broad range of matters. It’s not always glamorous or even exciting, either.

Here are a few assumptions private investigators encounter in daily life:

  1. Private investigators are above the law. Private investigators must respect privacy laws and standard procedures for securing access to places and information. While our licenses and status may grant us more privileges, we still cannot trespass on private property or misuse information.
  2. Private investigators secretly use audio recording devices and GPS tracking devices all the time. Different states have different laws when it comes to recording conversations and placing GPS tracking devices on vehicles. In Florida, a private conversation can only be recorded with the consent of all parties involved, and someone can’t blindly place a GPS tracker on a vehicle without the owner of the vehicle’s consent.
  3. Private investigators can hack into social media, bank accounts, telephones, and other computer systems. While there are firms that specialize in digital forensic investigations, ethical private investigators generally do not even think about attempting to hack into personal accounts or systems with private information. However, there are legal and acceptable ways for private investigators to secure information that follow applicable HIPAA and FCRA guidelines.