Det er ikke slutt med reformarbeidet i politiet

Det er ikke slutt med reformarbeidet i politiet. Nå kommer turen til særorganene. Det er i alle fall planen. Regjeringen nedsatte i fjor særorganutvalget under ledelse av Cathrine Frøstrup. Deres innstilling er nå ute på høring. Alle særorganene, Kripos, Økokrim, Utrykningspolitiet (UP) og Politiets Utlendingsenhet (PU) vender tommelen ned for det utvalget foreslår. De vil ha det som de har det i dag, enkelt og greit. De tror ikke på reformer eller endringer til noe bedre.

Utvalget foreslår at særorganene reduseres kraftig. De vil overføre nesten 600 årsverk til politidistriktene. PU og UP blir i praksis lagt ned og ansvaret overført til politidistriktene. Øst politidistrikt overtar det nasjonale koordineringsansvaret fra PU knyttet til registrering, ID-avklaring og koordinering av ut transportering, samt utreisesenteret på Gardermoen. Den strategiske styringen av trafikksikkerhetsarbeidet og innsatsen på utlendings feltet ivaretas av Politidirektoratet.

Underkjenner krav til ordensvaktopplæring

Politidirektoratet skal ha fått ordre fra Justisminister Per-Willy Amundsen om å reversere det nye utdanningskravet for ordensvakter. Det kan i ytterste konsekvens velte resultatet av et mangeårig arbeid – initiert av politikerne – for å styrke folks rettssikkerhet i møte med vektere og ordensvakter.

Les mer om saken her:

Vaktvirksomhet

Alle som ønsker å etablere et foretak som skal drive ervervsmessig vaktvirksomhet eller opplæring av vektere, ordensvakter, tilleggsutdanning verditransport og ledsagertjeneste trenger tillatelse fra politiet.

Nye utdanningskrav

Fra 1.1.2018 blir det nye utdanningskrav for å drive vaktvirksomhet, med bakgrunn i endringer i vaktvirksomhetloven og vaktvirksomhetforskriften. På grunn av de nye reglene er det fastsatt ny kursplan for vektere og nye læreplaner for vekterutdanning, verditransport, ledsagertjeneste, instruktøropplæring og begrenset ordensvaktopplæring.

Endringer for vaktforetak, egenvakthold og instruktører:

· Alle vaktforetak som har tillatelse fra politiet til å utøve ervervsmessig vaktvirksomhet og ønsker å fortsette sin virksomhet, må søke politiet om ny tillatelse før 1.1.2018 etter nye regler.

· Alle vaktforetak som har tillatelse fra politiet til å drive opplæring i vakttjenester og ønsker å fortsette sin virksomhet, må søke politiet om ny tillatelse før 1.1.2018 etter nye regler.

· Nye instruktører i vekterfagene og alle eksisterende instruktører som ønsker å fortsette som instruktører må fra og med 1.1.2018 dokumentere gjennomført obligatorisk instruktøropplæring i henhold til læreplanen.

· Alle virksomheter som har fått godkjent egenvakthold og ordensvakter av politiet må søke om ny tillatelse før 01.01.2018 etter nye regler.